Anexe Achizitii

 
In urma intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă nr. 77 din 27 noiembrie 2012, SNTFM “CFR MARFĂ”SA se încadrează în categoria autorităţilor contractante astfel cum acestea sunt definite la art. 8 lit. b1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. 
 
Procedurile de achiziţii se organizează şi desfăşoară în conformitate cu următoarele prevederi legale:
  • Legea nr. 337/2006 de aprobare a OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică;
  • OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
  •  HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr. 34/2006.
  • HG nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din OUG 34/2006;
  • OUG nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr. 34/2006.
  • Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 174 din 28.02.2013 referitor la avizarea şi monitorizarea derulării procedurilor de achiziţii publice ce urmează a fi efectuate de către unităţile aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Transporturilor.
  • Dispoziţia Directorului General al SNTFM „CFR Marfa” SA nr. 15 din 18.03.2013, privind procedura de organizare, desfăşurare şi atribuire a contractelor de achiziţii, în conformitate cu reglementările privind achiziţiile publice, în cadrul Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă “CFR MARFĂ “SA.
  • Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, modificata si completata prin Ordonanţa Guvernului nr.27/2006.
 
 In conformitate cu prevederile art.1.2. pct.12, din documentaţia procedurii, cap. „Instrucţiuni pentru ofertanţi”:

 

„CFR Marfă îşi rezervă dreptul ca oricând, înainte de începerea derulării sau pe parcursul derulării procedurii, înainte de semnarea contractului, fără a trebui să prezinte justificări suplimentare, să amâne, să suspende sau să anuleze începerea sau derularea procedurii. Amânarea începerii, suspendarea sau anularea procedurii nu creează nici o obligaţie de despăgubire în sarcina CFR Marfă.”

 

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza întreaga funcționalitate a acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content