HG 199 din 2018 din 04.04.2018

Hotărâre nr. 199/2018 din 04/04/2018 – Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 316 din 11/04/2018
Hotărârea nr. 199/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. – Marfă” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articol unic. – Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R.-Marfă”-S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:
Ministrul transporturilor,
Lucian Şova
Ministrul finanţelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici
Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
Lia-Olguţa Vasilescu

Bucureşti, 4 aprilie 2018.
Nr. 199.
ANEXĂ
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. Marfă”- S.A.
Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucureşti
CIF: RO11054537
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2018

mii lei
INDICATORI
Nr. rd.
Propuneri an curent ( 2018)
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6)
1
925.233,00
1
Venituri totale din exploatare, din care
2
909.318,00
a)
subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
3
b)
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
4
2
Venituri financiare
5
15.915,00
3
Venituri extraordinare
6
II
CHELTUIELI TOTALE
7
925.233,00
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
8
923.318,00
A.
cheltuieli cu bunuri şi servicii
9
494.871,00
B.
cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate
10
8.190,00
C.
cheltuieli cu personalul, din care:
11
323.557,00
C0
Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 14)
12
308.698,00
C1
ch. cu salariile
13
287.286,00
C2
bonusuri
14
21.412,00
C3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
15
0,00
cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal
16
0,00
C4
cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii, comitete
17
690,00
C5
cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator
18
14.169,00
D.
alte cheltuieli de exploatare
19
96.700,00
2
Cheltuieli financiare
20
1.915,00
3
Cheltuieli extraordinare
21
III
REZULTATUL BRUT (profit /pierdere)
22
0,00
IV
IMPOZIT PE PROFIT
23
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
24
1
Rezerve legale
25
0,00
2
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
26
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
27
0,00
4
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi
28
5
Alte repartizări prevăzute de lege
29
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 şi 29
30
7
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
31
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:
32
a)
– dividende cuvenite bugetului de stat
33
b)
– dividende cuvenite bugetului de stat sau local
33 a
c)
– dividende cuvenite altor acţionari
34
9
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd. 31 – Rd. 32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
35
VI
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
36
VII
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:
37
a)
cheltuieli materiale
38
b)
cheltuieli cu salariile
39
c)
cheltuieli privind prestările de servicii
40
d)
cheltuieli cu reclamă şi publicitate
41
e)
alte cheltuieli
42
VIII
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
43
81.000,00
1
Alocaţii de la buget, din care
44
alocatii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori
45
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII
46
81.000,00
X
DATE DE FUNDAMENTARE
47
1
Nr. de personal prognozat la finele anului
48
6.113
2
Nr. mediu de salariaţi total
49
5.995
3
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*
50
4.245,02
4
Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**
51
3.485,24
5
Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)
52
151,68
6
Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat
53
7
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)
54
8
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000
55
1.000,00
9
Plăţi restante, în preţuri curente
56
320.000,00
din care, principal
56 bis
188.320,00
10
Creanţe restante, în preţuri curente
57
344.561,00

* Rd. 50 = Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr. 2
* Rd. 51 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza întreaga funcționalitate a acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content