Guvernul României

 

Hotărâre nr. 582/1998

 

din 10/09/1998
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 350 din 15/09/1998

 

privind înfiinţarea Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. Marfă” – S.A. prin reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române

 

    În temeiul art. 45 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române,

 

    Guvernul României h o t ă r ă ş t e:

 

   Art. 1. – (1) Se înfiinţează Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. Marfă” – S.A., denumită în continuare C.F.R. Marfă, societate comercială pe acţiuni, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, prin reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române.
   (2) C.F.R. Marfă este persoană juridică română, se organizează şi funcţionează în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu statutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
   (3) C.F.R. Marfă poate înfiinţa sucursale, reprezentanţe, agenţii şi altele asemenea, în ţară şi în străinătate, în condiţiile legii.
   (4) Filiale ale C.F.R. Marfă pot fi înfiinţate prin hotărâre a Guvernului la propunerea adunării generale extraordinare a acţionarilor.
   (5) În sensul prezentei hotărâri, prin societăţi comerciale rezultate din reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române se înţelege C.F.R. Marfă, Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” – S.A., Compania Naţională de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A., Societatea de Administrare Active Feroviare “S.A.A.F.” – S.A. şi Societatea de Servicii de Management Feroviar “S.M.F.” – S.A.
   Art. 2. – (1) Capitalul social iniţial al C.F.R. Marfă este de 1.651.898.804.227 lei şi se constituie prin preluarea, corespunzător obiectului său de activitate, a unei părţi din patrimoniul Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, în baza balanţei de verificare şi a situaţiei patrimoniului, întocmite la data de 30 iunie 1998.
   (2) Capitalul social iniţial este subscris şi este integral vărsat de statul român, în calitate de acţionar unic, care îşi exercită drepturile şi obligaţiile prin Ministerul Transporturilor.
   (3) Predarea-preluarea activului şi pasivului între Societatea Naţională a Căilor Ferate Române, pe de o parte, şi C.F.R. Marfă, pe de altă parte, se va face pe bază de protocol, care se va încheia în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Dacă valoarea capitalului social stabilită prin protocolul de predare-preluare va fi diferită de cea prevăzută la alin. (1), se va solicita registrului comerţului rectificarea cuvenită, în termen de 30 de zile de la semnarea protocolului.
   (4) Valoarea terenurilor aflate în proprietatea C.F.R. Marfă nu este cuprinsă în capitalul social prevăzut la alin. (1). Aceste terenuri se vor evalua în termen de 12 luni de la data înfiinţării C.F.R. Marfă, modificându-se în mod corespunzător capitalul social al acesteia.
   (5) Capitalul social iniţial este împărţit în 66.075.952 acţiuni nominative, având valoarea nominală unitară de 25.000 lei.
   (6) Acţiunile emise de C.F.R. Marfă pot fi cotate la bursă şi tranzacţionate liber pe piaţa de capital.
   (7) În toată perioada în care statul este acţionar majoritar al C.F.R. Marfă, prin ordin al ministrului transporturilor şi cu acordul adunărilor generale extraordinare ale acţionarilor societăţilor comerciale implicate, se pot efectua transferuri de active – corporale şi necorporale -, fără plată, între C.F.R. Marfă şi celelalte societăţi comerciale rezultate din reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, cu modificarea corespunzătoare a capitalului social al acestora.
   Art. 3. – (1) C.F.R. Marfă se poate privatiza în condiţiile legii, statul putând păstra pachetul majoritar de acţiuni.
   (2) În perioada în care statul este acţionar majoritar C.F.R. Marfă poate vinde active din patrimoniul său persoanelor fizice sau juridice de drept privat, la iniţiativa consiliului de administraţie şi cu acordul Ministerului Transporturilor, cu mandatarea reprezentanţilor săi în adunarea generală a acţionarilor. Vânzarea se poate face numai în cazul în care nu este afectată privatizarea C.F.R. Marfă sau privatizarea unui activ în integralitatea sa. Utilizarea sumelor rezultate din vânzarea activelor se face în condiţiile legii.
   Art. 4. – C.F.R. Marfă, în colaborare cu societăţile comerciale rezultate din reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, va urmări realizarea activităţii de ansamblu a transportului feroviar public, intern şi internaţional, în conformitate cu cerinţele siguranţei circulaţiei şi tehnologiilor specifice de transport, în condiţii de compatibilitate şi interoperabilitate cu sistemul feroviar european.
   Art. 5. – C.F.R. Marfă desfăşoară activităţi de interes public naţional, în scopul realizării transportului feroviar public de marfă şi al satisfacerii nevoilor de apărare a ţării şi are, în principal, ca obiect de activitate:
   a) efectuarea transportului de mărfuri în trafic intern şi internaţional ca expediţii de mesagerie, coletărie, containere şi vagoane complete;
   b) transportul mărfurilor în trafic combinat;
   c) lucrări de întreţinere şi reparaţii de locomotive, mijloace de transport şi utilaje de mecanizare;
   d) comerţ intern şi import-export;
   e) operaţiuni valutare;
   f) transport cu nave feribot de mărfuri şi pasageri;
   g) marketing, publicitate, reclamă, editare publicaţii şi imprimate;
   h) declarant şi comisionar vamal;
   i) producţie, turism, prestări de servicii, precum şi de transport bazat pe alte tehnologii decât cea feroviară.
   Art. 6. – (1) C.F.R. Marfă va acţiona cu prioritate pentru privatizarea sectoarelor de întreţinere şi reparaţii, activităţi industriale, servicii şi altele asemenea.
   (2) C.F.R. Marfă are dreptul să deţină sau să participe la capitalul social al altor societăţi comerciale şi să decidă, în condiţiile legii, asocierea cu persoane juridice, române sau străine, cu excepţia societăţilor comerciale rezultate din reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române.
   Art. 7. – (1) C.F.R. Marfă, potrivit obiectului său de activitate, împreună cu Compania Naţională de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A.şi cu ceilalţi operatori de transport feroviar, asigură desfăşurarea traficului feroviar în condiţii de siguranţă a circulaţiei feroviare, pe întreaga reţea feroviară, exercitând toate atribuţiile ce-i revin potrivit legii. În cazul producerii de evenimente de cale ferată, participă la cercetarea acestora, intervine şi ia măsurile necesare pentru îndepărtarea urmărilor şi restabilirea circulaţiei feroviare.
   (2) C.F.R. Marfă nu răspunde pentru pagubele cauzate de traversarea liniilor ferate de către pietoni, vehicule sau animale prin alte locuri decât cele special amenajate în acest scop sau de pagubele cauzate de traversarea liniilor ferate fără respectarea normelor şi prescripţiilor în vigoare.
   (3) În cazul unor calamităţi naturale, dezastre sau evenimente de cale ferată, C.F.R. Marfă va acţiona pentru reluarea, în cel mai scurt timp, a activităţii de transport feroviar în condiţii de siguranţă a circulaţiei.
   Art. 8. – (1) C.F.R. Marfă utilizează infrastructura feroviară publică sau privată, pusă la dispoziţie de către Compania Naţională de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A., în condiţiile legii.
   (2) Pentru accesul pe infrastructura feroviară publică, C.F.R. Marfă plăteşte Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A. tariful de utilizare a infrastructurii feroviare publice, pe bază de contract de acces.
   Art. 9. – (1) C.F.R. Marfă, corespunzător obiectului său de activitate, se substituie Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române în toate drepturile şi obligaţiile decurgând din raporturile juridice ale acesteia cu terţii, inclusiv în litigiile aflate pe rol la instanţele judecătoreşti, precum şi în cele ce decurg din contractele şi acordurile internaţionale, cu excepţia datoriilor şi creanţelor care vor fi gestionate de Societatea Naţională a Căilor Ferate Române, în forma în care continuă să fiinţeze după reorganizarea sa, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998.
   (2) C.F.R. Marfă preia de la Societatea Naţională a Căilor Ferate Române partea care îi revine din creditele în curs de derulare sau de contractare, cu drepturile şi obligaţiile aferente.
   (3) C.F.R. Marfă preia, potrivit obiectului său de activitate, drepturile şi obligaţiile ce reveneau Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române din creditele contractate de către aceasta de la instituţiile financiare internaţionale, precum şi din creditele contractate direct de stat şi subîmprumutate de către Societatea Naţională a Căilor Ferate Române prin acorduri subsidiare. Aceste credite, în limita în care au fost preluate, vor fi rambursate de către C.F.R. Marfă, care preia drepturile şi obligaţiile ce reveneau Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române.
   (4) Ministerul Transporturilor va stabili, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, defalcarea creditelor contractate cu garanţie guvernamentală de către Societatea Naţională a Căilor Ferate Române de la instituţiile financiare internaţionale, precum şi a creditelor contractate direct de stat şi subîmprumutate de Societatea Naţională a Căilor Ferate Române şi va comunica Ministerului Finanţelor rezultatele acestei defalcări.
   Art. 10. – (1) C.F.R. Marfă poartă răspunderea ce revine căii ferate potrivit Regulamentului de transport pe căile ferate din România, convenţiilor şi acordurilor internaţionale, altor reglementări legale privind transportul feroviar, precum şi normelor, instrucţiunilor şi regulamentelor în domeniul feroviar, în limita obiectului său de activitate.
   (2) În vederea satisfacerii nevoilor de apărare a ţării şi în limita obiectului său de activitate, C.F.R. Marfă are următoarele obligaţii:
   a) să participe, împreună cu ceilalţi factori responsabili, la întocmirea şi la punerea în aplicare a planului de mobilizare;
   b) să asigure rezervele şi capacităţile necesare îndeplinirii sarcinilor de mobilizare;
   c) să întocmească documentele privind completarea forţei de muncă necesare în caz de război cu personal cu obligaţii militare;
   d) să asigure protecţia civilă a personalului propriu, a călătorilor şi a bunurilor încredinţate pentru transport în cazul unor situaţii speciale, inclusiv al calamităţilor.
   Art. 11 – (1) Serviciile financiar-contabile, de control de gestiune, juridice, de organizare a licitaţiilor, a managementului proiectelor finanţate din credite interne sau externe, contractarea şi gestionarea acestor credite se asigură pe bază de contract de către Societatea de Servicii de Management Feroviar “S.M.F.” – S.A.
   (2) Contractele prevăzute la alin. (1) vor cuprinde, cel puţin, clauze referitoare la drepturile şi obligaţiile părţilor privind:
   a) stabilirea modalităţilor de prezentare a documentelor justificative care stau la baza efectuării plăţilor şi a înregistrărilor în contabilitate, circuitul şi responsabilităţile corespunzătoare;
   b) punerea la dispoziţie a documentelor în vederea exercitării controlului financiar de gestiune şi restituirea acestora;
   c) stabilirea obiectivelor activităţii de control financiar de gestiune, precum şi perioadele de exercitare a acestora;
   d) punerea la dispoziţie a documentelor care stau la baza organizării, desfăşurării şi adjudecării licitaţiilor;
   e) comunicarea plafoanelor valorice de efectuare a plăţilor şi a competenţelor de aprobare a cheltuielilor, precum şi consecinţele nerespectării acestora;
   f) felul şi limitele mandatului pentru încheierea contractelor;
   g) participarea la negocierea şi încheierea contractelor pentru achiziţii de investiţii, bunuri, lucrări şi servicii, precum şi pentru valorificarea de active şi bunuri;
   h) furnizarea de analize pentru activitatea economico-financiară, evaluarea şi valorificarea acestora;
   i) asigurarea asistenţei de specialitate.
   (3) Pentru asigurarea serviciilor juridice în raporturile cu Societatea de Servicii de Management Feroviar “S.M.F.” – S.A., C.F.R. Marfă poate apela şi la alte firme specializate.
   Art. 12. – (1) Raporturile dintre C.F.R. Marfă şi societăţile comerciale rezultate din reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române se stabilesc prin convenţii şi contracte, pe bază de negocieri directe.
   (2) Bunurile imobile aflate în proprietatea sau în folosinţa C.F.R. Marfă pot fi valorificate, prin închiriere cu prioritate societăţilor comerciale rezultate din reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române.
   Art. 13. – (1) C.F.R. Marfă îşi stabileşte bugetul propriu de venituri şi cheltuieli care se aprobă de către Guvern, la propunerea Ministerului Transporturilor, cu avizul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor.
   (2) Veniturile C.F.R. Marfă se constituie din sumele corespunzătoare tarifelor pentru serviciile şi prestaţiile efectuate în conformitate cu statutul său şi din chirii. Veniturile proprii se constituie şi din valorificarea la intern şi la export a deşeurilor refolosibile rezultate din reparaţii, demolări, casări de bunuri aflate în patrimoniu şi din alte activităţi proprii.
   (3) În cazurile în care interese de stat, inclusiv cele de ordin militar, vor impune executarea de lucrări sau prestaţii de servicii speciale, sursele de finanţare vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului.
   (4) Investiţiile pentru realizarea proiectelor de importanţă naţională, care asigură integrarea României în sistemul de transport european, se finanţează de la bugetul de stat sau din credite garantate de stat şi rambursate de la bugetul de stat.
   (5) Sumele necesare realizării investiţiilor prevăzute la alin. (4) se asigură şi se transferă lunar C.F.R. Marfă, indiferent de nivelul veniturilor proprii ale acesteia.
   Art. 14. – C.F.R. Marfă poate contracta credite garantate de stat sau garantate cu bunurile deţinute în proprietate, precum şi credite pentru investiţii garantate în condiţiile legii.
   Art. 15. – (1) Personalul necesar desfăşurării activităţii este preluat de la Societatea Naţională a Căilor Ferate Române, în funcţie de competenţa profesională şi de disciplina în activitate, şi se consideră transferat. Până la încheierea noului contract colectiv de muncă al personalului de la C.F.R. Marfă, personalul transferat va beneficia de drepturile de salarizare şi de celelalte drepturi de personal prevăzute în actualul contract colectiv de muncă, precum şi de alte drepturi prevăzute în legislaţia în vigoare.
   (2) Drepturile de salarizare şi celelalte drepturi de personal se stabilesc de către consiliul de administraţie pentru personalul de conducere şi prin contractul colectiv de muncă pentru personalul de execuţie.
   (3) Salariaţii şi pensionarii C.F.R. Marfă, precum şi membrii de familie ai acestora beneficiază, după caz, de autorizaţii şi permise de călătorie gratuită pe calea ferată, în condiţiile legii.
   Art. 16. – Personalul C.F.R. Marfă cu atribuţii de serviciu privind paza, ordinea publică şi controlul trenurilor, gărilor şi al altor unităţi din cadrul acestora este asimilat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, persoanelor care îndeplinesc o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii publice.
   Art. 17. – (1) C.F.R. Marfă este condusă de adunarea generală a acţionarilor.
   (2) Atribuţiile şi componenţa adunării generale a acţionarilor sunt prevăzute în Statutul C.F.R. Marfă.
   (3) Reprezentanţii statului în adunarea generală a acţionarilor sunt numiţi şi revocaţi prin ordin al ministrului transporturilor.
   Art. 18. – (1) Adunarea generală a acţionarilor alege consiliul de administraţie. Până la finalizarea procesului de privatizare reprezentanţii statului în consiliul de administraţie şi preşedintele consiliului de administraţie sunt numiţi prin ordin al ministrului transporturilor.
   (2) Preşedintele consiliului de administraţie al C.F.R. Marfă este şi directorul general al acesteia.
   (3) Atribuţiile consiliului de administraţie, precum şi ale preşedintelui acestuia sunt stabilite prin statut.
   Art. 19. – Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziţie contrară se abrogă.

 

    PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

 

Contrasemnează:
───────────────
Ministrul transporturilor,
Traian Băsescu
Ministrul finanţelor,
Daniel Dăianu
Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
Alexandru Athanasiu

 

    Bucureşti, 10 septembrie 1998.
    Nr. 582.

 

   ANEXĂ
    STATUTUL
Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. Marfă” – S.A.
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza întreaga funcționalitate a acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content