Informatii publice

COMUNICATE DE PRESA  
      In conformitate cu prevederile art.1.2. pct.12, din documentaţia procedurii, cap. „Instrucţiuni pentru ofertanţi”:
     „CFR Marfă îşi rezervă dreptul ca oricând, înainte de începerea derulării sau pe parcursul derulării procedurii, înainte de semnarea contractului, fără a trebui să prezinte justificări suplimentare, să amâne, să suspende sau să anuleze începerea sau derularea procedurii. Amânarea începerii, suspendarea sau anularea procedurii nu creează nici o obligaţie de despăgubire în sarcina CFR Marfă.”
      Ca urmare a constatării unor vicii de elaborare a Documentaţiei procedurii – „Caiet de sarcini”, conducerea S.N.T.F.M. „CFR Marfa” S.A. a decis:
procedura pentru achiziţionarea serviciului de „Consultanta pentru recrutare resurse umane – personal de conducere” se anulează.
 • Achizitii
     Urmare Ordinului MTI nr. 1121 din 03.07.2012, facem următoarele precizări:
     S.N.T.F.M. „CFR” Marfă S.A., potrivit adreselor ANRMAP nr. 488/28.12.2005, nr. 4766/20.09.2006 şi nr.10978/CT/2011, nu se încadrează în definiţia autorităţilor contractante stabilite conform prevederilor art. 8 din OUG nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 337/2006.
     Astfel, S.N.T.F.M. „CFR” Marfă S.A. nu este autoritate contractantă şi pe cale de consecinţă nu încheie contracte de achiziţie publică.
     In anexele 1-4 prezentăm  situaţiile achiziţiilor organizate in sistem bursier aflate în pregatire, derulare şi finalizate.
     Anexe
 • Registrul operatiunilor generatoare de obligatii de plata
 • actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea SNTFM “CFR Marfa” SA;
 • OUG nr. 12/1998 privind transportul pe caile ferate romane si reorganizarea SNCFR
 • HG 582/1998 privind infiintarea Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa “CFR Marfa” SA
 • Reglementarile privind activitatea de transport pot fi accesate de pe link-ul
 • structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al SNTFM “CFR Marfa” SA;
In conformitate cu prevederile art. 5, punctul (4), litera b) din Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, informatia despre structura organizatorica si atributiile departamentelor se poate consulta la sediul SNTFM “CFR MARFA” SA. Informatia este de asemenea, disponibila la cerere, pe suport de hartie sau in format electronic.
Programul de functionare Administratie companie – program: Luni-Vineri: orele 8:00-16:00 Program de audiente Director General Luni, de la ora 13:00
 • numele si prenumele persoanelor din conducerea SNTFM “CFR Marfa” SA, si departamentul responsabil cu difuzarea informatiilor publice;
informatiile pot fi accesate de pe link-ul
 • coordonatele de contact ale SNTFM “CFR Marfa” SA, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;
SNTFM “CFR Marfa” SA
Str. Dinicu Golescu nr. 38, sector I, Bucuresti, cod 010873
CUI RO11054537
J40/9775/1998
Telefon:    Secretariat: 021 40-21-2251112 Fax:         40-21-2251113 e-mail:     office@cfrmarfa.com web-site:  www.cfrmarfa.com
 • sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
Indicatorii financiari conform bilantului, precum si rapoartele privind activitatea societatii SNTFM “CFR Marfa” SA pot fi accesate de pe link-ul
 • programele si strategiile proprii;
In conformitate cu prevederile art. 5, punctul (4), litera b) din Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, informatia despre structura organizatorica si atributiile departamentelor se poate consulta la sediul SNTFM “CFR MARFA” SA. Informatia este de asemenea, disponibila la cerere, pe suport de hartie sau in format electronic.
Mentionam ca, in conformitate cu art 12, alin (1), lit. C, si avand in vedere ca in prezent pe piata de transport feroviar din Romania exista peste 25 de concurenti directi ai SNTFM ‘’CFR Marfa’’, anumite informatii privind activitatea comerciala a societatii nu sunt publice,  dezvaluirea acestora putand aduce atingere principiului concurentei loiale.
 • lista cuprinzand documentele de interes public;
(in conformitate cu art. 5 din Legea nr. 544/2001)
 • Acte normative care reglementeaza organizarea si functionarea societatii
 • Structura organizatorica, atributiile departamentelor
 • Programul de functionare, programul de audiente
 • Conducerea societatii
 • Structura responsabila cu difuzarea informatiilor publice
 • Coordonatele de contact ale institutiei (denumire, sediu, numere de telefon, fax, adresa de e-mail, pagina de internet)
 • Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil
 • Programe si strategii proprii
 • lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;
 • OUG nr. 12/1198 privind transportul pe caile ferate romane si reorganizarea SNCFR
 • HG nr. 582/1998 privind infiintarea SNTFM “CFR Marfa” S.A.
 • Organigrama SNTFM “CFR MARFA” SA
 • Bugetul SNTFM “CFR MARFA” SA
 • Bilantul contabil
 • modalitatile de contestare a deciziei SNTFM “CFR Marfa” SA in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.
In situatia in care o persoana se considera vatamata de SNTFM ‘’CFR Marfa’’ S.A. in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate, contestarea se va realiza in conformitate cu prevederile stipulate la capitolul VI: SANCTIUNI, art. 31-36 din legea 544/2001.
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza întreaga funcționalitate a acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content