Lista cu documente de interes public si lista cu documente produse gestionate de institutie

Nr.

Crt.

Denumirea Documentului

1

Hotărâri ale Adunării Generale a Acţionarilor

2

Note elaborate de către “CFR Marfă” pentru şedinţele Adunării Generale a Acţionarilor

3

Procese-verbale ale şedinţelor Adunării Generale a Actionarilor

4

Mandatele reprezentanţilor M.T. în Adunarea Generală a Acţionarilor

5

Certificat de înmatriculare al societăţii

6

Certificate de înregistrare a menţiunilor efectuate la Oficiul Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti privind capitalul social, obiectul de activitate, înfiinţarea unor puncte de lucru

7

Hotărâri ale Consiliului de Administraţie

8

Note elaborate de către “CFR Marfă” pentru şedinţele Consiliului de Administraţie

9

Procese-verbale ale şedinţelor Consiliului de Administraţie

10

Mandatele M.T. pentru şedintele Consiliului de Administraţie

11

Plan intern de urgenţă (cadru) în staţiile de triaj şi situaţia pe sucursale

12

Autorizaţie de transport materiale radioactive – emitere autorizaţie de securitate radioactivă de către CNCAN

13

Autorizaţie de transport materiale radioactive – situaţia dozelor încasate de personalul CFR Marfă şi a transporturilor de materiale radioactive (UN 2912)

14

Raport anual al consilierilor de siguranţă de la Sucursale/CZM-uri şi central CFR Marfă, mărfuri periculoase transportate şi agenţi economici care transportă mărfuri periculoase

15

RID

16

Fişele UIC 471-3 privind verificările care se efectuează la expediţiile de mărfuri periculoase

17

Raport de audit intern

18

Raportări către instituţii publice (MT, Curtea de conturi,etc)

19

Plan anual de audit intern

20

Raport de consiliere

21

Documente SCIM (evaluare anuală, pv ale grupului de lucru,etc.)

22

Documente anticorupţie (inventarul măsurilor preventive anticorupţie şi indicatorii de evaluare, etc.)

23

Program de control financiar de gestiune

24

Notă constatare CFG

25

Registrul Unic de Control

26

Proces verbal de răspundere patrimonială

27

Rapoarte de audit intern privind Sistemul de Management Integrat (SMI)

28

Documentaţii protecţia mediului – Fişa de prezentare şi declaraţie pentru CFR Marfă

29

Manual Management Integrat – Documente SMI

30

Proceduri Generale – Documente SMI

31

Proceduri de Proces – Documente SMI

32

Proceduri Operaţionale – Documente SMI

33

Instrucţiuni Proprii /Instrucţiuni de Lucru – Documente SMI

34

Raportări de mediu- raport anual de mediu pentru Agentia Nationala de Protectia Mediului

35

Solicitări de informaţii de mediu

36

Procese verbale de distrugere a documentelor clasificate

37

Registrul de evidenţă al informaţiilor strict secrete şi secrete

38

Registrul unic de evidenţă a registrelor, condicilor, borderourilor şi a caietelor pentru informaţii clasificate

39

Registru de evidenţă al informaţiilor secrete de serviciu

40

Registru de evidenţă a certificatelor de securitate şi al autorizaţiilor de acces la informatii clasificate

41

Registru de evidenţă a autorizaţiilor de acces la informaţii secrete de serviciu

42

Registru de evidenţă a informaţiilor clasificate multiplicate

43

Note de constatare ale controalelor interne şi ale autorităţilor

44

Procese verbale de inventariere a documentelor clasificate

45

Planul de mobilizare

46

Planul de pază şi apărare a obiectivelor, sectoarelor şi locurilor care prezintă importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate

47

Programul de prevenire a scurgerilor de informaţii clasificate

48

Oferte emise clienţilor de către CFR Marfă

49

Contracte de plată centralizată

50

Notificări la contractele de plată centralizată

51

Solicitări clienţi (adrese înaintate de către clienţi în vederea emiterii de oferte)

52

Indicatorul Kilometric

53

DIUM-Indicatorul Kilomeric Internaţional Uniform pentru

traficul de marfă

54

Tariful Intern de Marfuri al CFR Marfa (TIM)

55

Tariful de Import Export si Tranzit (TIET)

56

Tariful Europa Asia (TEA) – cod 9921.00

57

Tariful Slovaco/Polono-Ucraineano-Romano/Bulgar pentru transportul expeditiilor de vagoane complete pe ecartament de 1435 (SUR) -cod 8859

58

Tarif Feroviar Polono/Slovaco/Ceh/Ungar pentru transportul expeditiilor de vagoane complete (PSCURT)

59

Telegrame

60

Nomenclatura Armonizată a Mărfurilor

61

Tabele taxe CUU şi corespondenţă taxe chirii vagoane

62

Acorduri CUU dintre CFR Marfă şi IF străine şi corespondenţa acorduri CUU

63

Analiza clienţi (prestaţii clienţi)

64

Evidenţa costurilor pentru prestaţii

65

Formular publicare material pe site

66

Formular retragere material de pe site

67

Dosarul de despăgubire

68

Etalonul imprimatelor specifice activităţii comerciale marfă, utilizate de CFR Marfă (imprimate de serviciu, scrisori de trăsură, alte imprimate ce servesc ca imprimate de transport)

69

Dispoziţii/acte referitoare la evidenţa cântarelor de cale ferată aflate în exploatare şi a operaţiilor de cântărire efectuate

70

Analiza trimestrială a despăgubirilor rezultate din contracte

de transport, aprobate la plată şi înregistrate în contabilitate

71

Facturi pe suport de hârtie

72

Deconturi pe suport de hârtie

73

Registru facturi fiscale emise

74

Registrul facturi externe

75

Registru compensări iniţiate

76

Condică de prezenţă

77

BHV-uri de la staţii

78

Fişe circulaţie

79

Registru circulaţie locomotive izolate

80

Registru circulaţie cazane motorină

81

Evidenţă locomotive de marfă acordate ca ajutor trenurilor

de călători

82

PV de avarie vagoane CFR Marfă

83

PV de avarie vagoane IF străine

84

Protocoalele comisiilor mixte de frontieră

85

Protocoalele şedinţelor de coordonare a volumelor de

transport cu ţările CSI

86

Contracte prestări servicii – contracte cu Jandarmeria

87

Restricţiile de trafic – telegrame de serviciu

88

Registrul pentru opriri de încărcări

89

Acorduri de circulaţie pentru grupuri de vagoane cu un singur document de transport

90

Dispoziţii de închideri şi deschideri de staţii

91

Situaţia cerere/ofertă de vagoane

92

“Efectuarea DVG-ului”(evidenţă zilnică electronică)

93

Registrul vagoanelor ieşite de la RP

94

Comenzile de vagoane

95

“Parcul activ de vagoane”(evidenţă zilnică electronică)

96

Acorduri de Tranzit

97

Documentaţii tehnice scrise şi desenate pentru omologări produse/servicii

98

Contracte de reparaţii şi întreţinere locomotive

99

Caiete de sarcini specifice domeniului

100

Contracte pentru reparaţia vagoanelor

101

Contracte şasiuri vândute

102

Acorduri internaţionale semnate

103

Acte Bursa Română de Mărfuri – contracte, convenţii,

instrucţiuni de lucru

104

Formulare “Modele H” şi “Modele HR” întocmite pentru

vagoane străine

105

Formulare “Modele H” şi “Modele HR” întocmite de IF străine pentru vagoane CFR MARFĂ

106

Casare vagoane – contracte, convenţii, instrucţiuni de lucru

107

Certificate de înmatriculare pentru vagoane de marfă

108

Carte de identitate pentru vagoane de marfă

109

Aviz tehnic pentru vagoane de marfă

110

Fişă de reparaţie RP, RK pentru vagoane de marfă

111

Inventariere parc vagoane (dispoziţie inventariere, instrucţiuni inventariere, raport comisie inventariere)

112

Înmatriculare – cerere înmatriculare, declaraţie proprietar, comunicare AFER numere de circulaţie pentru vagoane de

marfă înmatriculate

113

Programul de reparaţii anual

114

Fişe tehnologice de remediere sau consolidare a unor

repere cu frecvenţă mare de defectare

115

Bilanţuri contabile anuale

116

Raportul de activitate anual al administratorului

117

Registru jurnal

118

Registru inventar

119

Registru de evidenţă fiscală

120

Decont privind TVA

121

Jurnale de vânzări – cumpărări

122

Declaraţia privind impozitul pe profit

123

Declaraţia privind fondul de mediu

124

Declaraţii privind taxele şi impozitele locale

125

Balanţe de verificare sintetice şi analitice cumulate şi

detaliate pe sucursale

126

Raportări financiare semestriale (bilanţuri semestriale)

127

Fişe de cont analitice şi sintetice, aferente fiecărui cont din balanţa financiară

128

Fişe de cont aferente conturilor extrabilanţiere

129

Evidenţa mijloacelor fixe – centralizatoare de calcul a amortismentelor lunare

130

Evidenţa obiectelor de inventar

131

Bonuri de materiale

132

Note de restituire

133

Note de predare

134

Note de transfer

135

Pv de recepţie

136

Borderouri de predare a documentelor

137

Dispoziţie de livrare-avizare

138

Documente cumulative de aprovizionare şi consum

139

Fişe magazie

140

Punctaje lunare cu fişele de magazie pentru evidenţa

operativă a materialelor

141

Dispozitii privind inventarierea bunurilor si valorilor

142

PV de inventariere

143

Liste si rapoarte ale comisiei de inventariere

144

Procese verbale privind compensările

145

Acte de primire/predare gestiunilor

146

Note contabile

147

Note de debit-credit

148

Devize de lucrări

149

Avize

150

Note de intrare-recepţie

151

Documente de cheltuieli

152

Extrase de cont de la bănci

153

Acorduri bilaterale de cont curent

154

Registru de casă în valută

155

Deconturi de cheltuieli pentru deplasări externe

156

Dispoziţii de plată/încasare emise

157

Conturi curente dintre CFR Marfă şi căile ferate străine

partenere

158

Contract chirii boghiuri

159

Deconturi lunare întocmite de CFR Marfă în traficul

internaţional de marfă CIM – import pentru întreprinderile feroviare membre UIC

160

Balanţă CIM IMPORT

161

Deconturi lunare întocmite în traficul internaţional de

marfă CIM – export de către întreprinderile feroviare

membre UIC pentru mărfurile export CFR

162

Balanţă CIM EXPORT şi TRANZIT

163

Deconturi lunare întocmite în traficul internaţional de

marfă CIM – tranzit de către întreprinderile feroviare

membre UIC pentru mărfurile în tranzit pe reţeaua CFR

164

Dosare de restituire de taxe – clienţi din ţară, întreprinderi feroviare

165

Deconturi lunare întocmite de CFR Marfă pentru staţionarea vagoanelor de marfă ale întreprinderilor feroviare

membre RIV

166

Deconturi pentru chirii vagoane CFR Marfă în trafic RIV

167

Deconturi pentru chirii vagoane CFR Marfă în trafic PGV

168

Deconturi pentru chirii vagoane CSI – în trafic PGV

169

Situaţia balanţei aferente decontării chiriei pentru

containerele de mare capacitate

170

Buletine de francare CIM

171

Acorduri particulare-speciale încheiate cu întreprinderile feroviare membre UIC şi cu firme româneşti

172

Rectificative parcurs gol necompensat

173

Rectificative privind diferenţe de chirie PGV

174

Borderouri vagoane de marfă

175

Liste analitice RIV, cuprind totalitatea vagoanelor de marfă RIV import, export şi tranzit CFR

176

Rectificative privind diferenţele de chirie RIV la

vagoanele străine

177

Liste analitice vagoane CFR Marfă

178

Rectificative privind diferenţele de chirie RIV la vagoanele

CFR Marfă

179

Situaţia privind scutiri de chirie RIV şi PGV efectuate la

vagoanele CFR Marfă de administraţiile feroviare RIV

180

Borderouri de predare-primire prelate

181

Liste analitice prelate ale întreprinderilor feroviare

182

Liste analitice prelate CFR Marfă

183

Rectificative cu întreprinderile feroviare membre RIV

184

Borderouri de predare-primire a containerelor de mare capacitate

185

Situaţia lunară de predare-primire a containerelor de mare capacitate

186

Liste analitice vagoane CSI ( totalitatea vagoanelor de

marfă CSI import şi tranzit pe reţeaua CFR)

187

Deconturi lunare întocmite de CFR Marfă pentru staţionarea prelatelor administraţiilor feroviare membre RIV cu care s-a încheiat un acord de circulaţie a prelatelor de reţea

188

Decont privind transporturile de eşaloane marfă efectuate

pentru MApN în trafic local

189

Decont privind manevra efectuată la transporturile MApN

în trafic local

190

Decont privind valoarea foilor de drum militare

191

Contul foilor de drum militare pentru vagon complet –

evidenţa Foilor de drum militare

192

Foi de drum militare anulate (preschimbări)

193

Conturi de expediţie în traficul local şi internaţional de

marfă

194

Conturi de eliberare în traficul local şi internaţional de

marfă

195

Scrisori de trăsură în traficul local de marfă

196

Lista transporturilor urmărite la expediţie/destinaţie în traficul local şi internaţional de marfă

197

Notificări pentru traficul local şi internaţional de marfă privind recuperarea sumelor

198

Borderouri de tarife accesorii pentru traficul local şi

internaţional

199

Borderouri pentru traficul local şi internaţional

200

Scrisori de trăsură CIM

201

Scrisori de trăsură CIM/SMGS

202

Scrisori de trăsură SMGS

203

Borderouri de transmitere SMGS

204

Liste de tranzit CIM

205

Contul statistic al transporturilor ieşite din ţară

206

Contul statistic al transporturilor intrate în ţară

207

Conturi pentru transporturile refuzate la export

208

Bonul de comandă pentru imprimate cu caracter strict

socotit ale SNTFM CFR Marfa SA

209

Contul formularelor de vânzare

210

Contul formularelor strict socotite

211

Formulare de vânzare anulate

212

Formulare strict socotite anulate

213

Liste transporturi CIM Export cu taxe transmise şi acorduri particulare

214

Convolute de diferențe tarifare în trafic local şi internaţional pentru CZM şi SDCPC

215

Cereri de anulare tarifare soluționate, în trafic local şi internaţional pentru CZM şi SDCPC

216

Convolute de diferențe de contare pe şef staţie în trafic

local şi internaţional pentru stații gestionare

217

Cereri de anulare contare soluționate, în trafic local şi internaţional

218

Borderouri prestaţii efectuate

219

Nomenclatorul arhivistic la nivel central/ sucursală marfă/

CZM/ CIRV

220

Registrele de evidenţă curentă a intrărilor-ieşirilor unităţilor arhivistice

221

Inventarele documentelor şi procesele – verbale de predare – primire la Arhivă

222

Procesele -verbale ale Comisiei de Selecţionare,

corespondenţa cu Arhivele Naţionale

223

Registrele de depozit

224

Liste şi state de plata salariilor cuvenite angajaţilor

225

Centralizatoare de salarii şi reţineri

226

Fişa de conturi sintetice

227

Jurnale contabile

228

Registre şi fişe analitice de orice fel pentru debitori, creditori, credite bugetare, cheltuieli

229

Fişe fiscale

230

Declaraţii bugetul de stat consolidat şi bugetele speciale

231

Procese verbale control ierarhic operativ curent la caserie

232

Scadenţare de cheltuieli anticipate

233

Extrase de cont privind încasările şi plăţile făcute prin

virament

234

Contracte linii de credit bancare

235

Situaţii operative cont curent şi colector

236

Chitanţiere

237

Carnete de cecuri

238

Dispoziţii de ridicări de numerar de la casă

239

Documente privind reţineri şi plăţi pensii alimentare,

popriri şi OCL

240

Registrul de evidenţa numerelor curente date listelor şi

statelor de plată

241

Ordine de deplasări şi deconturile aferente

242

Registrele zilnice de casă

243

Extrase de conturi de la bănci şi subcont colector

244

Documente privind efectuarea vărsămintelor de încasări la bancă

245

Registrul de CFP

246

Bugetul de venituri şi cheltuieli al SNTFM CFR Marfa SA

247

Situaţia realizării indicatorilor economico–financiari, faţă de programul stabilit prin BVC

248

Informare privind situaţia economică financiară (venituri, cheltuieli, datorii, creanţe)

249

Monitorizări FMI (situaţii lunare)

250

Decizii privind activitatea de control financiar preventiv (CFP)

251

Note de negociere de preţuri dintre “CFR Marfă” şi furnizori

252

Registrul de evidenţă a documentelor pentru care s-a

acordat viza Control Financiar Preventiv

253

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al SNTFM “CFR Marfă”S.A

254

Regulamentul intern al SNTFM “CFR Marfă”S.A

255

Organigramele centralului SNTFM “CFR Marfă”S.A, sucursalelor/CZM/CIRV şi ale subunităţilor acestora

256

State de Funcţii ale centralului SNTFM “CFR Marfă”S.A, sucursalelor/CZM/CIRV şi ale subunităţilor acestora(nenominale)

257

Autorizări ale Autorităţii Feroviare Române – AFER

258

Autorizări ale altor autorităţi

259

Dispoziţiile emise de Directorul General

260

Registru numere Dispoziţii emise de Directorul General

261

Contracte de prestări servicii

262

Mapă individuală de control întocmită de Instructorul Central conform Procedurii Operaţionale PO SMS-001/2011 privind controlul de siguranţă feroviară

263

File de plan investiţii

264

Planul de Investiţii al SNTFM CFR Marfa SA

265

Documentaţii disponibilizare mijloace fixe

266

Certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor

267

Contracte de comodat pentru terenuri, spaţii, mijloace fixe

268

Contracte de închiriere pentru terenuri, spaţii, mijloace fixe

269

Statistica mărfurilor şi a circulaţiei anuală (tone, tone-km

tarifare, osii incarcate pe sucursale, reţea, grupe de marfă,

staţii de frontieră, traficuri, tren-km, tone-km exploatare, osii

km încărcate, osii km goale, durata de circulaţie, pe coduri

de tren, pe sucursale, pe secţii de circulaţie)

270

Statistica mărfurilor şi a circulaţiei lunară (tone, tone-km

tarifare, osii încărcate pe sucursale, reţea, grupe de marfă, traficuri, tren-km, tone-km exploatare, osii km încărcate,

osii km goale, durata de circulaţie, pe coduri de tren, pe sucursale, pe secţii de circulaţie)

271

Indicatorii de cantitate şi calitate (tabel cu calculul

indicatorilor tonaj net, tonaj brut, încărcătura statică, rulaj)

272

Dări de seama statistice (indicatori de marfă, pe regiuni, distanţe, mărfuri periculoase, intermodal, parcul inventar de material rulant, numărul de personal, fondul de salarii,

siguranţa circulaţiei)

273

Contract de acces pe infrastructura împreună cu convenţiile, inţelegerile şi notele de negociere aferente (condiţiile în

care are loc accesul pe infrastructura feroviară gestionată

de CN CFR sau de gestionarii de infrastructură

neinteroperabilă)

274

Lista prestaţiilor rezultate din circulaţia trenurilor – prelucrate

în sistemul informatic SIT

275

Contracte de sponsorizare

276

Note de recepţie şi constatare diferenţe încheiate cu ocazia predării – primirii de produse în gestiunile de marfă

277

Politica de aprovizionare

278

Necesarul anual de aprovizionare piese schimb, produse si materiale (de la sucursale/CZM)

279

Planul anual de aprovizionare piese schimb, produse si materiale, inclusiv cheltuielile aferente, avizate în CTE şi aprobate în   CA

280

Raportări lunare referitoare la achiziţii de piese de schimb, produse şi materiale

281

Evidenţă trimestrială stocuri de piese de schimb, produse şi materiale aflate în gestiunile sucursalelor şi subunităţilor

282

Documentaţie licitaţie privind valorificarea de materiale

vechi şi noi

283

Oferte preţ privind valorificarea de materiale vechi şi noi

284

Hotărâri BRM

285

Registru de evidenţă a ştampilelor existente în cadrul

centralului CFR Marfă

286

Registru corespondenţă internă/externă al societăţii

287

Evidenţa bonurilor valorice combustibil auto

288

Avize de însoţire marfă

289

Bonuri consum, transfer, predare, restituire

290

Contract de comodat (telefoane, tehnică de calcul, maşini, mobilier, etc.)

291

Bonuri de transfer mijloace fixe

292

Lista obiectelor de inventar pe salariat

293

Fişe de magazie a documentelor cu regim special

294

Facturi fiscale

295

Contracte asigurări CASCO şi RCA pentru auto la nivel

SNTFM CFR MARFĂ SA

296

Borderou poştă internă/externă

297

Borderou corespondenţă Prioripost primită/expediată

298

Borderou poştă mecanizată

299

Evidenţă roviniete

300

Borderou facturi predate

301

Contracte prestări servicii (apă, canal, gunoi, energie

electrică, etc.)

302

Foi parcurs auto

303

Registru combustibil

304

Fişe de magazie

305

Evidenţa obiectelor de inventar şi mijloacelor fixe casate

306

Contractul Colectiv de Muncă (clauze privind condiţiile de

muncă, salarizare, precum şi alte drepturi şi obligaţii ce

decurg din raporturile de muncă)

307

Acorduri încheiate între angajator şi organizaţiile sindicale

legal constituite, conform prevederilor art. 153 din Legea dialogului social nr. 62/2011

308

Dosare aprobate de Consiliul de Administraţie în vederea acordării de ajutoare sociale pentru salariaţii societăţii şi membrii lor de familie (salariaţii care au beneficiat de

ajutoare sociale, precum şi justificarea acordării acestora)

309

Planurile anuale de formare profesională iniţială a salariaţilor societăţii (modalităţi concrete de formare profesională şi necesarul de personal în vederea participării la cursuri de formale profesională)

310

State de funcţii nominale ale centralului SNTFM “CFR Marfă”S.A, sucursalelor/ CZM/ CIRV şi ale subunităţilor acestora (situaţia nominală a salariaţilor pe locuri de muncă)

311

REVISAL – Registrul general de evidenţă a salariaţilor (elemente de identificare a salariaţilor, informaţii despre angajare, detaşare, tipul contractului individual de muncă,durata timpului de muncă, salarii, sporuri, suspendare şi încetare contract individual de muncă )

 

312

Dosare personale ale tuturor salariaţilor societăţii (acte necesare angajării, contractul individual de muncă, acte adiţionale şi acte referitoare la modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă, fişe de post, precum şi orice alte documente care certifică legalitatea şi corectitudinea completării în registrul general de evidenţă a salariaţilor)

313

Foi colective de prezenţă pentru personalul societăţii

314

Sentinţe şi hotărâri judecătoreşti definitive

315

Registre de evidenţă a dosarelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, în care SNTFM CFR Marfă SA este parte

316

Dosarele cauzelor comerciale

317

Dosarele cauzelor civile

318

Dosarele cauzelor penale

319

Dosarele litigiilor de muncă

320

Dosarele arbitrale

321

Opinii juridice emise în urma sesizarilor primite din partea celorlalte departamente ale societăţii

322

Situaţiile trimestriale şi semestriale privind situaţia dosarelor aflate pe rolul instanţelor, a concilierilor, a titlurilor executorii,

a debitorilor aflaţi sub incinta Legii nr. 85/2006

323

Dosare de executare silită aflate pe rolul birourilor

executorilor judecătoreşti

324

Contracte vânzare – cumpărare acţiuni

325

Documentaţie/ Corespondenţă/ Comunicări cu consultantul/ direcţia de specialitate din cadrul MT, în domeniul privatizarii/ Rapoarte de administrare speciala referitoare la societatile aflate în proces de privatizare/ Note,fişe de prezentare privind vânzarea acţiunilor, cesiuni,rapoarte de evaluare în domeniul privatizării/ Procese verbale de negociere pentru contractele ce urmează să fie încheiate în domeniul privatizării

326

Proiecte de Ordine ale Ministrului Transporturilor avizate

de către Biroul Avizare, Consultanţă, Privatizare

327

Proiecte de acte normative iniţiate de către” CFR Marfă” – prin intermediul MT

328

Opinii juridice emise în urma sesizărilor primite din partea celorlalte departamente ale societăţii

329

Avize la proiecte de acte normative iniţiate de alte ministere

330

Petiţii, sesizări, propuneri primite prin intermediul instituţiilor publice, presă sau de la MT, adrese de răspuns şi copiile acestora

la nivel de staţie

331

Registru de ordine

332

Ordine de serviciu

333

Grafice de lucru

334

Condică de predarea/primirea serviciului

335

Registru testare alcooloscop

336

Registru rapoarte eveniment

337

Dosar Analize siguranţa circulaţiei, SSM, SU

338

Registru de control ierarhic

339

Registru evidenţa a sigiliilor

340

Registru de evidenţă a restricţiilor la încărcare

341

Registru de avizare a evenimentelor de cale ferată

342

Registru de dispoziţii scrise

343

Informare privind situaţia zilnică a parcului de vagoane

344

Registru piaţa staţiei

345

Registru staţionarea vagoanelor

346

Registru sosiri şi expedieri

347

Registru avizare

348

Arătări de vagoane sosiri şi expedieri

349

Lista desfacerii trenului

350

Comenzi de încărcare

351

Registru formalităţi vamale

352

Registru de predare primire a vagoanelor

353

Registru curenţi de bruto la sosire

354

Registru curenţi de bruto la plecare

355

Planul de Exploatare Comercială Marfă – PECM

356

Plan de activitate manevră

357

Avize medicale şi psihologice

358

Registru de evidenţă a accidentaţilor în muncă

359

Registru de evidenţă a accidentelor şi incidentelor feroviare

360

Convenţii cadru de încărcare-descărcare

361

Dosar mărfuri periculoase

362

Registru de evidenţă a cuplurilor de vagoane CSI

363

Registru situaţii vagoane cale largă

364

Registru evidenţa întocmirii scrisorii de trăsură CIM/SMGS

365

Registru cântar cale largă şi cale normală

Legenda:

BHV = Borderou Hârtii Valoare

BRM = Bursa Română de Mărfuri

BVC = Buget de Venituri şi Cheltuieli

CA = Consiliu de Administraţie

“CFR Marfă” = Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Marfă “CFR   Marfă” S.A.

CIM = Regului uniforme privind contractul de transport internaţional feroviar al mărfurilor

CIT = Comitetul International al Transporturilor Feroviare

CFG = Control Financiar de Gestiune

CFR = Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” SA

CNCAN = Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare

CTE = Consiliul Tehnico – Economic

CZM = Centru Zonal de Marfă

CUU = Contract Uniform de Utilizare a Vagoanelor

DIUM RO = Indicatorul Kilomeric Internaţional Uniform pentru traficul de marfă

DVG = Dirijare vagoane goale

MApN = Ministerul Apărării Naţionale

MT = Ministerul Transporturilor

NRCD = Nota de recepţie şi constatare de diferenţe

PECM = Plan Exploatare Comercial Marfă

PGV = Acord privind Regulamentul de utilizare a avagoanelor

în traficul internaţional de marfă

PTE = Plan tehnic de exploatare al staţiei

PV = Proces Verbal

RID = Regulament privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase

RIV = Acord asupra schimbului şi a utilizării vagoanelor între întreprinderile feroviare

SMGS = Convenţia privind traficul internaţional feroviar de

mărfuri

ST = Scrisoare de trăsură pentru vagon

ST CIM = Scrisoare de trăsură în trafic internaţional

SCIM = Sistemul de control intern managerial

SDCPC = Serviciul Derulare Contracte Plată Centralizată

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza întreaga funcționalitate a acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content